Politikker

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé
4930 Maribo
Telefon: 54 78 80 89
info@knuthenborg.dk

KNUTHENBORG SAFARIPARK / KNUTHENBORG GODS
EKSTERN PERSONDATAPOLITIK

 

1. GENEREL INFORMATION
Knuthenborg Safaripark og Knuthenborg Gods har som dataansvarlige ansvaret for, at ind-samling og behandling af personoplysninger indhentes som beskrevet nedenfor. Ved denne persondatapolitik skal vi hermed informere dig om, at Knuthenborg Safaripark og Knuthen-borg Gods behandler personoplysninger om dig samt omfanget heraf og formålet med be-handlingen. 
 
I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler personop-lysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.
 
Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behand-lingen af dine personoplysninger. 
 
Ved gennemlæsning af det følgende vil du blive oplyst om nedenstående forhold:
 
a) Hvilke oplysninger som behandles
b) Hvilken behandling som finder sted 
c) Hvor længe behandlingen finder sted
d) Hvilke rettigheder du har som registreret 
e) Hvem du kan rette henvendelse til hos Knuthenborg Safaripark
f) Hvem du kan klage til, såfremt du er utilfreds med den foreliggende behandling
 
2. PERSONOPLYSNINGER -  BESØGENDE I PARKEN
Knuthenborg Safaripark behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af dagsbillet, familiekort eller årskort. Disse oplysninger omhandler navn, adresse, telefonnum-mer, e-mailadresse, og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er, at effektuere le-vering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb. 
 
Ved køb af årskort og familiekort indhenter Knuthenborg Safaripark endvidere portrætbillede af dig til brug for årskortet. Portrætbillede indhentes og behandles alene efter forudgående skriftligt samtykke fra dig. 
 
Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktu-reringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransak-tion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder m.v., ligesom adresseoplysninger vil kunne bli-ve videregivet til transportvirksomheder, som eksempelvis PostNord eller GLS, i forbindelse med levering. 
 
Vi indhenter kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at gennemføre den øn-skede handling. Såfremt du er under 13 år, indhenter vi kun personoplysninger om dig med dine forældres skriftlige samtykke. 
 
Knuthenborg Safariparks indhentelse af personoplysninger fra dig vil blive tilrettelagt således, at omfanget heraf begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at tilbyde dig den af Knuthenborg Safariparks tilbudte ydelse.  
 
Når du henvender dig til Knuthenborg Safariparks kundeservice eller kommunikerer med Knuthenborg Safaripark i anden sammenhæng, indsamler og behandler Knuthenborg Safari-park de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle din henvendelse til kunde-service. Oplysningerne behandles så vidt muligt i anonymiseret form og kun i et omfang nød-vendigt for, at imødekomme dit behov. Du opfordres til ikke at afgive følsomme oplysninger til kundeservice. 
 
Såfremt du deltager i Safariskolen, vil Knuthenborg Safaripark spørge ind til eventuelle aller-gier og andre helbredsoplysninger, som er nødvendige for Knuthenborg Safaripark at kende i forbindelse med din deltagelse. Det er frivilligt for dig, om du ønsker at afgive helbredsoplys-ninger og behandlingen heraf vil alene blive påbegyndt efter indhentelse af dit skriftlige sam-tykke og/eller af dine forældres skriftlige samtykke. 
 
Knuthenborg Safaripark vil også indhente fotosamtykke fra dig og/eller dine forældre. Det er frivilligt for dig, om du ønsker at afgive fotosamtykke og behandlingen heraf vil alene blive påbegyndt efter indhentelse af dit skriftlige samtykke og/eller af dine forældres skriftlige sam-tykke.
 
De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år med henblik på at overholde Bogføringslovens dokumentationskrav. 
 
Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, herunder billedmateriale, hel-bredsoplysninger samt øvrige oplysninger, som Knuthenborg Safaripark er kommet i besid-delse af under dit besøg eller ved dit køb af dagsbillet, familiekort eller årskort, vil kun blive opbevaret i det tidsrum, som er nødvendigt med henblik på varetagelsen af behandlingens formål.
 
De omhandlede personoplysninger ved køb af events og arrangementer hos Knuthenborg Safaripark vil blive lagret i vores kundekartotek i 5 år med henblik på, at sikre dig bedst mulig kundeservice ved dine efterfølgende besøg i Knuthenborg Safaripark. 
 
Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores be-handling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom. 
 
3. INDHENTELSE AF PERSONOPLYSNINGER, KUNDER HOS KNUTHENBORG GODS
Knuthenborg Gods behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af ride-kort, brændekort, leje af bådplads, indgåelse af jagtlejekontrakter, areallejekontrakter eller bo-liglejekontrakter. Disse oplysninger omhandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er, at opfylde den indgåede kontrakt og/eller effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb. 
 
Ved indgåelse af boliglejekontrakt indhenter Knuthenborg Safaripark endvidere cpr-nummer til brug for tilmelding til forsyningsselskaber. Cpr-nummer indhentes og behandles alene efter forudgående skriftligt samtykke fra dig. 
 
Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktu-reringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransak-tion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder, forsyningsselskaber m.v., ligesom adresseop-lysninger vil kunne blive videregivet til transportvirksomheder, som eksempelvis PostNord el-ler GLS, i forbindelse med levering. 
 
Vi indhenter kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at gennemføre den øn-skede handling. 
 
Knuthenborg Gods’ indhentelse af personoplysninger fra dig vil blive tilrettelagt således, at omfanget heraf begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at tilbyde dig den af Knu-thenborg Gods tilbudte ydelse.  
 
De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år med henblik på at overholde Bogføringslovens dokumentationskrav. 
 
Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, herunder lejekontrakter vil kun blive opbevaret i det tidsrum, som er nødvendigt med henblik på varetagelsen af behandlin-gens formål.
 
Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores be-handling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom. 
 
4. PERSONOPLYSNINGER - MEDARBEJDERE 
Knuthenborg Safaripark og Knuthenborg Gods behandler en række oplysninger om dig i for-bindelse med rekruttering og ansættelse hos os. 
 
Såfremt du tilbydes ansættelse, vil du blive anmodet om af angive navn, adresse, kontaktop-lysninger, personnummer og kontooplysninger, ligesom det enkelte ansættelsesforhold ofte vil nødvendiggøre, at vi ligeledes vil indhente eller komme i besiddelse af oplysninger om dine helbredsforhold, fagforeningsforhold, portrætfoto til dit personalekort samt eventuelt din straf-feattest/børneattest. Samtlige dine oplysninger behandles fortroligt. 
 
Formålet med indhentelsen af ovenstående personoplysninger er personaleadministrationen, herunder vurdering af din jobansøgning, tilrettelæggelsen af din ansættelse hos Knuthenborg Safaripark eller Knuthenborg Gods, samt overholdelse af arbejds- og offentligretlige forpligtel-ser. 
 
I den udstrækning vi måtte ønske at indhente eller anvende oplysninger, som ikke er direkte nødvendige for at varetage dit ansættelsesforhold, vil vi altid indhente dit forudgående sam-tykke. 
 
Ovenstående behandling vil indebære videregivelse til offentlige myndigheder, herunder bl.a. SKAT, ATP mv., samt fagforeninger, lønadministrator, pensionskasser og lign.  
 
De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet under din ansættelse hos os, hvorefter disse vil blive lagret i vores medarbejderkartotek i 5 år med henblik på varetagelsen af even-tuelle efterfølgende krav i anledning af ansættelsesforholdet.  
 
Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores be-handling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom. 
 
5. PERSONOPLYSNINGER – ANSØGERE
Knuthenborg Safaripark og Knuthenborg Gods behandler en række oplysninger om dig i for-bindelse med din ansøgning om en stilling hos os. 
 
I forbindelse med din ansøgning vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om af angive navn, adresse, alder og kontaktoplysninger, samt dokumentere eventuelle faglige kvalifikationer. Knuthenborg Safaripark anbefaler, at du ikke i din ansøgning anfører personfølsomme oplys-ninger, herunder race, etniske forhold, religion, seksualitet, helbredsoplysninger mm. 
 
Formålet med indhentelsen af ovenstående personoplysninger er, at vurdere dine kvalifikatio-ner i relation til varetagelsen af den opslåede stilling. 
 
Såfremt din ansøgning vurderes relevant, vil du ligeledes blive anmodet om at afgive oplys-ninger om din straffehistorik, såfremt dette skønnes særligt relevant i forhold til vurderingen af din evne til at varetage den opslåede stilling. I den udstrækning vi måtte ønske at indhente el-ler anvende oplysninger om strafbare forhold, vil vi altid indhente dit forudgående samtykke.
 
De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med ansøgningsproces-sen, hvorefter disse vil blive lagret i vores medarbejderkartotek i 6 måneder med henblik på kontakt i forbindelse med eventuelle genopslag, medmindre du har givet skriftligt samtykke til, at vi må opbevare din ansøgning i en længere periode. 
 
Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores be-handling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom. 
 
6. MARKEDSFØRING, NYHEDSBREVE OG COOKIES
Hvis du har givet samtykke hertil, vil Knuthenborg Safaripark sende dig e-mails og nyheds-breve med information om aktuelle tilbud og kampagner. 
 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails og nyhedsbreve, kan du til enhver tid afmel-de nyhedsbreve og e-mails ved at benytte ”afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbrevet. 
 
Brugen af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale finder kun sted, hvis du forinden har givet dit udtrykkelige samtykke.
 
Du kan endvidere følge Knuthenborg Safaripark på Facebook, LinkedIn og Snapchat. Her kan du selv til enhver tid til- og fravælge, om du vil følge Knuthenborg Safariparks respektive Facebookside, LinkedInside eller Snapchatside og modtage markedsføringsmateriale herfra. 
 
I forbindelse med dit besøg på Knuthenborgs sider på sociale medier (Facebook, LinkedIn, Snapchat mm), bliver der indhentet, behandlet og videregivet personoplysninger fra dig, fordi det sociale medie lagrer cookies på din computer/tablet/smartphone mm. Personlysningerne bruges af det sociale medie til at optimere reklamering/annoncering overfor dig, ligesom det sociale medie videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere. Personoplysninger-ne indhentes uanset, om du har en profil på det sociale medie. Cookies lagres og er aktive på din computer/tablet/smartphone i 2 år, medmindre du selv sletter cookies. Knuthenborg Safa-ripark har ikke indflydelse på de sociale mediers cookiespolitik, som er ensidigt udarbejdet af det sociale medie. 
 
Sociale medier stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Knuthenborg Safaripark til brug for optimering af kundeoplevelsen på det sociale medie. Knuthenborg Safaripark mod-tager alene disse personoplysninger i anonymiseret form. 
 
Afsnittet om behandling af personoplysninger ved besøg på Knuthenborg Safariparks side på sociale medier vil løbende blive opdateret efter dialog med relevante sociale medier….
 
7. DINE RETTIGHEDER
I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, vil du ved henvendelse til Knu-thenborg Safaripark og Knuthenborg Gods have mulighed for at udøve følgende rettigheder:
 
a) Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger 
b) Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger 
c) Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format  
d) Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger 
e) Ret til at få slettet de indhentede oplysninger
 
Henvendelse, uanset om der er tale om behandling af oplysninger hos Knuthenborg Safari-park eller Knuthenborg Gods, skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:
 
Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé 2
4930 Maribo
Tlf.nr.: 54 78 80 89 (9-15)
Kontaktperson: Regnskabschef Kim Olsen
CVR-nr. 47 24 68 14
 
8. KLAGE
Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Tlf.nr.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk
Scroll for at se mere